Ons onderwijs

Adaptief onderwijs, passend onderwijs en nog veel meer termen zult u ongetwijfeld gehoord hebben. Maar wat betekent dit concreet voor het onderwijs aan uw kind?

Op De Blieken wordt binnen de lessen in de vier hoofdvakken, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen, gedifferentieerd. Dit betekent dat er gewerkt wordt met drie arrangementen: kinderen die de basisinstructie goed aankunnen en kunnen verwerken, kinderen die extra instructie of begeleiding nodig hebben van de leerkracht en kinderen die meer leerstof aankunnen en verdieping of verbreding nodig hebben. De indeling kan per vak verschillen. De leerkrachten maken hier een groepsplan voor, waarin staat omschreven welk kind, welke aanpak nodig heeft en wat die aanpak inhoudt.

Binnen de groep leren de kinderen zelfstandig werken èn samenwerken. Het doel is de kinderen te leren slimme keuzes te maken en een zo zelfstandig mogelijke werkhouding te laten ontwikkelen. Zelf leren verantwoording te nemen voor je werk, dat draagt ook bij aan de motivatie om je te blijven ontwikkelen.

Soms is het aanbod in de verschillende arrangementen niet voldoende en heeft een kind meer van ons nodig. Op De Blieken zijn wij erop gericht in een vroeg stadium eventuele problemen te signaleren en passende hulp te bieden. Dit kan betekenen dat er een aanpassing in de leerstof wordt gemaakt of dat er extra hulpmiddelen ingezet worden. U wordt hier als ouder natuurlijk nauw bij betrokken.

Voor gesignaleerde meer- en hoogbegaafde leerlingen is er op De Blieken een plusklas: de Einsteingroep, waar deze leerlingen één keer per week samen komen en lessen krijgen buiten het reguliere programma, zoals Frans en filosofie en worden uitgedaagd tot onderzoekend leren. Van de leerkracht van Einsteingroep krijgen de kinderen opdrachten waarmee zij gedurende de week in hun eigen groep, zelfstandig of samenwerkend, aan moeten werken.

Mini-Roparun-249
Kindcentrum De Blieken

Klaverbladstraat 1
3286 VR Klaaswaal
0186 - 57 92 20
info(at)blieken.nl

Kerstkaart voor ouderen

Op De Blieken hebben we ook hart voor ouderen. In alle groepen van het kindcentrum hebben de kinderen een kaart gemaakt voor eenzame ouderen. Via het ouderenfonds worden de kaarten verspreid. Met de mooi getekende en gekleurde kaarten en hartverwarmende teksten willen we meehelpen de ouderen te verrassen.

Dag Sinterklaasje

Dank u wel Sinterklaas en Pieten! Wij hebben genoten van een heerlijk, gezellig feest. Een goede reis terug naar Spanje en hopelijk zien we u volgend jaar weer terug op De Blieken.

Sinterklaasverjaardagsfeest

Niet alleen Sinterklaas, maar ook Duncan en Josefien vierden vandaag hun verjaardag. Natuurlijk mochten de jarigen bij de Sint op het podium komen.

In het hele kindcentrum vierden Sinterklaas en zijn pieten een gezellig feest met de kinderen. Bij de onderbouw bleven zij een poosje in de groep om te luisteren naar verhalen en liedjes en om cadeautjes uit te delen. Bij de bovenbouw werden natuurlijk de surprises bewonderd. Het was geweldig.
Sinterklaas bedankt de ouderraad voor de organisatie.

Stages van 5/6 en 7/8 in KDV en PSZ

De kinderen van de bovenbouw lopen mini-stages bij het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal. In tweetallen gaan zij bij toerbeurt aan de slag bij de peuters. Zij draaien mee met een activiteit, spelen mee of bieden een helpende hand. In de klas schrijven de kinderen op wat ze hebben gedaan. De start is geweldig! Peuters, leidsters en onze bovenbouw-stagiaires genieten er enorm van.